Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze
w
Gminie Kije

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

283

Kwota wypłaconych dotacji

3 203 084,50 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

134


ZMIANY W PROGRAMIE (OBOWIĄZUJĄ OD 22. KWIETNIA)

Zmiany w Programie od 22 kwietnia 2024 r. :

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach Programu mogą być wyłącznie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM),
 • Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. będzie mógł wnioskować o dofinansowania na kolejne budynki/ lokale mieszkalne tylko w podstawowym poziomie dofinansowania,
 • nie są kwalifikowane koszty w sytuacji, gdy małżonek Beneficjenta pozostający z nim w ustawowej wspólności majątkowej, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wystawia fakturę lub równoważny dokument księgowy,
 • do umowy dotacji z prefinansowaniem niezbędnym warunkiem wypłaty zaliczki na rachunek bankowy Wykonawcy jest złożenie do WFOŚiGW dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej wystawionej na Beneficjenta,
 • pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym musi być notarialnie poświadczone, jeżeli wniosek jest składany przez Pełnomocnika Beneficjenta,
 • czas na złożenie o wniosku o płatność w ramach umowy z wykonawcą wynosi do 120 dni od daty wypłaty zaliczki.

ZMIANY W PROGRAMIE (OBOWIĄZUJĄ OD 3. STYCZNIA)

Pragniemy poinformować, iż od 3 stycznia 2023 roku rusza nowa, zmieniona wersja Programu „Czyste Powietrze”

Oto najważniejsze zmiany w Programie:

1. Podwyższenie progów dochodowych

 • podstawowy poziom dofinansowania – 135 tys. zł
 • podwyższony poziom dofinansowania
  • 1894 w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2651 w gospodarstwie jednoosobowym
 • najwyższy poziom dofinansowania
  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

2. Zwiększenie wysokości dotacji

3. Możliwość złożenia kolejnego wniosku dla osób, które skorzystały już z Czystego Powietrza

Stawiamy na termomodernizację budynków!

Więcej informacji pod adresem Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze


TAK BYŁO DO 3. STYCZNIA 2023r.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze realizowany ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach TUTAJ przeczytasz więcej nt. porozumienia

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

„Czyste powietrze” to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych pieców tzw. „kopciuchów” oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających normy emisji. W ramach przedsięwzięcia można zakupić np. pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe (pellet drzewny, węgiel). Dodatkowo, dotacja jest przyznawana m.in. na demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznej, czy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku (ocieplenie ścian, wymiana drzwi i/lub okien), a także pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej i projektowej.

Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie nieprzekraczającym 100 000 zł rocznie.

Poniżej przedstawiamy 3 poziomy dofinansowania :

 • Poziom podstawowy – gdy dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł
 • Poziom podwyższony – gdy przeciętny dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty : – 1564zł w gospodarstwie wieloosobowym – 2189zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • Poziom najwyższy – gdy przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskowy nie przekracza kwoty : – 900zł w gospodarstwie wieloosobowym – 1260zł w gospodarstwie jednoosobowym – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, w którym wskazano rodzaj zasiłku oraz okres.

Wymagane informacje do złożenia wniosku Programu Czyste Powietrze :

1. Dane osobowe właściciela/ wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,

2. Dane osobowe współmałżonka/współmałżonki,

3. Numer Księgi Wieczystej ( w przypadku gdy dla danego budynku/lokalu nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności),

4. Adres budynku,

5. Numer działki,

6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę,

7. Powierzchnia całkowita budynku w metrach kwadratowych,

8. Numer rachunku bankowego,

9. Zaświadczenie o wysokości dochodów (podwyższony, najwyższy poziom dofinansowania), roczny przychód Beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód,

10. Dokumenty określające dochód wnioskodawcy np. Rozliczenie PIT (podstawowy poziom dofinansowania),

11. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

12. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba hektarów przeliczeniowych,

13. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej/drzwiowej – liczba metrów kwadratowych okien, drzwi, powierzchni, która ma zostać ocieplona Termomodernizacja budynku – określić w m2

Zmiany w programie po 15 lipca

Od dnia 15 lipca 2022r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł. Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania finansowego, jakim jest prefinansowanie sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać aż do 50 proc. przewidzianej kwoty dotacji. Teraz pieniądze, z terytorialnie właściwego dla lokalizacji danego budynku, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. To bardzo korzystne udogodnienie, gdyż dotychczas wypłata dotacji odbywała się w formie refundacji dopiero po zakończeniu części lub całości przedsięwzięcia.

Punkt konsultacyjny w Kijach

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kije a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach od dnia 15 lutego 2021 r. prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z terenu gminy Kije, którzy są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania w ramach drugiej edycji programu „Czyste powietrze”.

Przypominamy, iż w Urzędzie Gminy w Kijach działa punkt konsultacyjno- informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, zawarty na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Punkt znajduję się na I piętrze – pokój 12, czynny jest w dniach :

 • w poniedziałek w godz. 16:00 – 18:00
 • od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 10:00
  Możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel. : 41 356 80 09 wew. 12

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Kijach, mieszkańcy gminy otrzymują merytoryczną pomoc w procesie składania wniosku, uzyskania dofinansowania oraz rozliczenia dotacji. Można również zapoznać się z zasadami naboru, a także dowiedzieć się jakie przygotować dokumenty. Przeszkolony pracownik urzędu udziela wszelkich niezbędnych informacji o zasadach uczestnictwa w programie, formach dofinansowania, a także pomaga uzupełnić wniosek i zarejestrować go w postaci elektronicznej w specjalnie dedykowanym Portal Beneficjenta. Ponadto, informujemy, iż wszelkie działania doradcze w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie są realizowane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych.

Oficjalna strona internetowa programu:

www.czystepowietrze.gov.pl

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

www.wfos.com.pl

Dokumenty dot. programu oraz Regulamin naboru wniosków można znaleźć poniżej:

REGULAMIN KONKURSU (wfos.com.pl)

Informacje o programie

Pozostałe wymagane dokumenty można znaleźć pod adresem:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ministerstwo-KiS-1024x259.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie NFOSIGW-1024x507.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie WFOS.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie gk-herb.png

Aktualności:

Skip to content
Copy link