Doposażenie klasy w Szkole Filialnej we Włoszczowicach w ramach “Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu “Czyste Świętokrzyskie”

Koszt całkowity

1.998 656,36 zł

Dofinansowanie

1.832 336,36 zł

Środki własne

wkład własny niepieniężny w wysokości 166 320,00 zł

Termin realizacji

od 01.07.2020 do 30.06.2023

Program Priorytetowy Czyste Powietrze realizowany ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach TUTAJ przeczytasz więcej nt. porozumienia

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

„Czyste powietrze” to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych pieców tzw. „kopciuchów” oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających normy emisji. W ramach przedsięwzięcia można zakupić np. pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe (pellet drzewny, węgiel). Dodatkowo, dotacja jest przyznawana m.in. na demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznej, czy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku (ocieplenie ścian, wymiana drzwi i/lub okien), a także pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej i projektowej.

Uwaga: Od dnia 1 stycznia 2022 r. Fundusz nie będzie udzielał dotacji na kotły węglowe. Dofinansowanie na kotły węglowe można uzyskać tylko i wyłącznie pod warunkiem, że beneficjent do dnia 31 grudnia 2021 r. złożył wniosek, zakupił kocioł oraz posiada wystawioną fakturę na zakup oraz montaż kotła.

Dotację można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy jednak pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Przystępując do programu jest się zobowiązanym do ukończenia projektu w okresie do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

O otrzymanie wsparcia mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych (lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą), o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł. Oprócz tego można składać wnioski w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania, który jest dedykowany dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Punkt konsultacyjny w Kijach

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kije a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach od dnia 15 lutego 2021 r. prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z terenu gminy Kije, którzy są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania w ramach drugiej edycji programu „Czyste powietrze”.

Od 1 lipca 2021 r. punkt konsultacyjno-informacyjny, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Kijach, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije, pok. 12 jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 10.00-18.00 oraz wtorek w godz. 7.30-15.30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Kijach, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije, pok. 12, mieszkańcy gminy otrzymują merytoryczną pomoc w procesie składania wniosku, uzyskania dofinansowania oraz rozliczenia dotacji. Można również zapoznać się z zasadami naboru, a także dowiedzieć się jakie przygotować dokumenty. Przeszkolony pracownik urzędu udziela wszelkich niezbędnych informacji o zasadach uczestnictwa w programie, formach dofinansowania, a także pomaga uzupełnić wniosek i zarejestrować go w postaci elektronicznej w specjalnie dedykowanym Portal Beneficjenta. Ponadto, informujemy, iż wszelkie działania doradcze w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie są realizowane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych.

Oficjalna strona internetowa programu:

www.czystepowietrze.gov.pl

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

www.wfos.com.pl

Dokumenty dot. programu oraz Regulamin naboru wniosków można znaleźć poniżej:

  • Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 1 lipca 2021 r.:

2021-06-10program-priorytetowy-Czyste-Powietrze.pdf (wfos.com.pl)

  • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:

REGULAMIN KONKURSU (wfos.com.pl)

  • Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania obowiązujące od 1 lipca 2021 r.:

2021-06-10-Zal2-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc1Programu.docx.pdf (wfos.com.pl)

  • Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania obowiązujące od 1 lipca 2021 r.:

2021-06-10Zal2aPPCPkosztykwalifikowaneczesc2Programu.pdf (wfos.com.pl)

Pozostałe wymagane dokumenty można znaleźć pod adresem:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ministerstwo-KiS-1024x259.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie NFOSIGW-1024x507.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie WFOS.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie gk-herb.png

Aktualności:

Skip to content
Copy link