“Czyste powietrze” – przyjdź do UG Kije i zdobądź dofinansowanie, pomożemy!

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kije do punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze, który rusza od 1 marca br. Punkt ten znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Kijach w pokoju nr 12 (piętro 1). Można w nim uzyskać informacje, które dotyczą otrzymania pomocy finansowej do realizacji wymiany pieca oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego, a także otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku.

W ramach „Czystego powietrza” wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu;
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej;
 • wentylację mechaniczną;
 • mikroinstalację fotowoltaiczną;
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Dotację można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy jednak pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Przystępując do programu jest się zobowiązanym do ukończenia projektu w okresie do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku wymagana jest:

 • znajomość zakresu planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji oraz kosztami;
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku);
 • obecność współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli lub ich pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeżeli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością);
 • obecność współmałżonka lub jego pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeżeli Wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową);
 • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków);
 • znajomość powierzchni całkowitej budynku oraz rok oddania budynku do użytkowania (decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie);
 • numer rachunku bankowego Wnioskodawcy;
 • dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2019 r. (np. PIT 37, PIT 40, PIT 16, PIT 28)- wnioski składane do 30.04.2021 r.;
 • dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2020 r. (np. PIT 37, PIT 40, PIT 16, PIT 28)- wnioski składane od 01.05.2021 r.;
 • w przypadku ubiegania się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujący przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy.

Zawsze do wniosku o płatność trzeba dołączyć kopię faktur lub rachunków imiennych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz dowody całkowitego lub częściowego ich opłacenia. Co istotne – faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę.

Każdy mieszkaniec Gminy Kije, który ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze proszony jest o zapoznanie się z niżej umieszczonymi informacjami oraz Regulaminem naboru wniosków, które znajdują się na następujących stronach:

 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/dokumenty/15_05_2020_AKTUALNY/Regulamin%20naboru%20wnioskow%20czysty_Kielce.pdf

 • Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/dokumenty/15_05_2020_AKTUALNY/Zal%202%20PPCP%20koszty%20kwalifikowane_czysty.pdf

 • Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/dokumenty/15_05_2020_AKTUALNY/Zal%202a%20%20PPCP%20koszty%20kwalifikowane_czysty.pdf

 • Inne wymagane dokumenty można znaleźć pod adresem:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja


Osoby chcące ubiegać się o uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania są zobligowanie do złożenia stosownego żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w GOPS. Wzór formularza znajduje się tutaj –>

Skip to content
Copy link