Program priorytetowy “Czyste Powietrze”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

164

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

155

Kwota wypłaconych dotacji

1556238,57

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

96

Zakres/krótki opis projektu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przyznał Gminie Kije dotację w ramach: „Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu pn.: „Czyste Świętokrzyskie”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły Filialnej we Włoszczowicach, którzy stworzyli zabawkę pn. „Marionetka Struś” wykorzystując materiały odpadowe nadające się do ponownego użycia. Celem projektu jest edukacja uczniów oraz polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole, a także kształtowanie postaw proekologicznych. W ramach zadania zostały przekazane Szkole Filialnej we Włoszczowicach pomoce dydaktyczne w postaci mapy fizycznej Polski z elementami ekologii (parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno-błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na światową listę UNESCO), tablice dydaktyczne o selektywnej zbiórce odpadów kom ulanych, a także tablica interaktywna. Zakupione elementy wykorzystywane są do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych.

Źródło finansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Skip to content
Copy link