Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki 2021

Sierpień 2021

– wójt Tomasz Socha podpisał również umowę na brukowanie chodników i remonty schodów. Zadanie to obejmuje cztery gminne miejscowości. W Wierzbicy wykonawca rozbierze dotychczasowe schody przy świetlicy wiejskiej, a w ich miejsce ułoży nowe z kostki brukowej. Przy świetlicy w Woli Żydowskiej z kolei zaplanowane jest ułożenie chodnika z kostki ( 24m²) jak również wykonanie nowych schodów z bruku. Chodnik prowadzący do budynków świetlic, to także życzenie mieszkańców Rębowa i Hajdaszka, którzy właśnie na ten cel przeznaczyli swoją część środków z funduszu sołeckiego. W pierwszej z tych miejscowości zaplanowane jest brukowanie 23 m², w drugiej z kolei 80 m².

Lipiec 2021

– trwa realizacja funduszu sołeckiego w gminie Kije. Jednym z działań podjętych w ramach tej inicjatywy jest ogrodzenie placów wiejskich, głównie wokół zorganizowanych już placyków zabaw. Ogrodzenia zostaną zamontowane w siedmiu gminnych miejscowościach. Na takie działanie zdecydowali się mieszkańcy Gartatowic, Górek, Janowa, Lipnika, Rębowa, Stawian, Wierzbicy i Wymysłowa. Realizacja obejmuje zakup i montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych przetłoczonych, furtek i bram. 

Mieszkańcy Samostrzałowa i Woli Żydowskiej zdecydowali, że środki z funduszu sołeckiego przeznaczą  na utwardzenie dróg, z których często korzystają. W Woli Żydowskiej jest to droga polna od wsi w stronę przejazdu kolejowego, w Samostrzałowie natomiast krótka trasa obok stawu oraz drugi odcinek prowadzący w stronę lasu. Łącznie utwardzono kruszywem 155 m drogi w Woli żydowskiej i 140 m w Samostrzałowie.

Kwiecień 2021Styczeń-grudzień 2021

– rozpoczęły się prace przy pierwszym etapie realizacji funduszu sołeckiego tj. dostarczono kostkę brukową, która zostanie ułożona przed świetlicą wiejską w Kliszowie, podpisano umowę na wymianę poszycia dachowego świetlicy w Borczynie, rozpoczął się remont dachu świetlicy w Umianowicach. Więcei informacji tutaj: Ruszyła realizacja funduszu sołeckiego – Portal Informacyjny Gminy Kije

– realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

Październik 2020

– zadania zostały podzielone na poszczególne rodzaje, celem prawidłowego ujęcia w projekcie budżetu na 2021 rok

Przykłady wnioskowanych przedsięwzięć:

 • Wykonanie ogrodzeń wokół placów zabaw lub świetlic wiejskich
  (m.in. Górki, Janów Lipnik Rębów, Stawiany, Wierzbica, Wymysłów);
 • Zakup lub remont przystanków autobusowych
  (Gartatowice, Hajdaszek, Kije, Włoszczowice);
 • Wykonanie instalacji ogrzewania
  (Gartatowice, Gołuchów, Górki, Stawiany);
 • Remont schodów / brukowanie terenu
  (m.in. Hajdaszek, Kliszów, Lipnik , Rębów, Stawiany, Wierzbica, Wola Żydowska);
 • Remonty na zewnątrz lub wewnątrz budynków wiejskich
  (Czechów, Gołuchów, Rębów, Samostrzałów, Stawiany, Włoszczowice , Żydówek, Borczyn, Gartatowice, Kije, Kokot, Rębów, Umianowice, Wola Żydowska);
 • Konserwacja budynków, placów zabaw, altanek
  (Borczyn, Górki, Hajdaszek, Kliszów, Lipnik, Wierzbica, Wola żydowska, Kije, Rębów, Włoszczowice, Wymysłów, Żydówek);
 • Wyposażenie świetlic lub/i placów zabaw
  (Czechów, Gartatowice, Kije, Lipnik, Umianowice, Wierzbica, Włoszczowice, Wymysłów, Żydówek)
 • Postawienie Wiaty, ławek przy boisku sportowym
  (Stawiany)

Październik 2020

– poddanie wniosków ocenie formalnej i merytorycznej

Do końca września 2020

– do sekretariatu Urzędu Gminy w Kijach wpłynęły wnioski ze wszystkich Sołectw o przyznanie środków na realizację przedsięwzięcia lub przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

Sierpień-wrzesień 2020

– przeprowadzenie spotkań (zebrań sołeckich) z mieszkańcami, podczas których zdecydowali na jaki cel należy przeznaczyć przyznane pieniądze.

Lipiec 2020

– oszacowanie na podstawie wzoru kwoty, dla każdego sołectwa ( art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim – Dz.U. 2014 poz. 301).

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadający na dane sołectwo w roku 2021.

Marzec 2020  

– Rada Gminy Kije na wniosek wójta Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego, który będzie realizowany w 2021r.

Skip to content
Copy link