SMSowy System Powiadamiania Mieszkańców

Od 2019 roku w Gminie Kije funkcjonuje SMSowy System Powiadamiania Mieszkańców, dzięki któremu ważne informacje docierają bezpośrednio i szybko do naszych mieszkańców.

“5. lipca (wtorek) zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w msc. Kije i Lipnik”,

“Odbiór odpadów segregowanych – 12.09”,

“Zapraszamy na festyn rodzinny do Kasztelanii w sobotę od godz. 16.00”

– to tylko przykładowe komunikaty, jakie możecie Państwo otrzymać, jeżeli zapiszecie się do naszego SPM. Przekazujemy wyłącznie ważne informacje oraz wyłącznie tym, których mogą one dotyczyć – komunikaty urzędowe, ostrzeżenia i alarmy, informacje kulturalne, ważne wydarzenia. Zapisując się wskazujecie Państwo, z której miejscowości wiadomości chcecie subskrybować.

Pobierz:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
System Powiadamiania Mieszkańców – SMS

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – zwany dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Kijach, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije, tel. 41 356 80 09
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: k.lechowska@kije.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania powiadomień SMS mieszkańcom Gminy Kije i na podstawie wyrażonej zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, bądź też do zakończenia korzystania przez Urząd Gminy w Kijach z SMS-owego powiadamiania mieszkańców.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo do wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Skip to content
Copy link