Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny lub przemoc w rodzinie destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i najczęściej jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.
Ważnym zadaniem jest kompleksowa diagnoza sytuacji rodzinnej i zaoferowanie pomocy zarówno rodzinie jako całości, jak i poszczególnym jej członkom.

Z myślą o takich potrzebach w Urzędzie Gminy w Kijach powstał PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE.  Nasi mieszkańcy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad dotyczących problemów z uzależnieniem (nie tylko od alkoholu) i przemocą występującą w rodzinie.

Celem  działalności punktu jest zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług punktu.

Wsparcie mogą uzyskać m.in.

osoby doznające przemocy w rodzinie lub stosujące przemoc wobec członków rodziny,

dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,

osoby uzależnione,

osoby współuzależnione

osoby będące w kryzysie.

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie funkcjonuje w Urzędzie Gminy w Kijach ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

w każdą I, II i III środę miesiąca

w godz. od 14.30 do 17.30

porad terapeutycznych udziela terapeuta Agnieszka Wrzoskiewicz

Aby skorzystać z pomocy należy  przyjść w dniu funkcjonowania punktu (parter – pokój ulokowany naprzeciw Urzędu Stanu Cywilnego)

Prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa (obowiązuje maseczka ochronna oraz dezynfekcja rąk)

Czy wiesz, że:

■ od 25% do 50% mężczyzn sprawców przemocy ma problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych;
■ znaczący odsetek sprawców przemocy był wychowywany przez rodziców nadużywających narkotyków i alkoholu;
■ doświadczanie przemocy fizycznej jako dziecko często wiąże się z nadużywaniem substancji psychoaktywnych w wieku młodzieńczym;
■ nadużywanie substancji psychoaktywnych przez jednego rodzica zwiększa prawdopodobieństwo, że nie będzie on w stanie obronić dzieci w przypadku wystąpienia przemocy ze strony drugiego rodzica;
■ 40% dzieci z domów, w których występowała przemoc, uważa, że ich ojcowie mieli problem z alkoholem i byli bardziej agresywni, gdy pili;
■ 80% spraw dotyczących stosowania przemocy wobec dzieci jest związanych z używaniem przez sprawców alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
■ kobiety nadużywające substancji psychoaktywnych są bardziej narażone na bycie ofiarą przemocy;
■ alkoholiczki częściej niż niepijące nałogowo kobiety zgłaszają przypadki fizycznej i psychicznej przemocy i są w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia PTSD;
■ofiary przemocy są bardziej narażone na nadużywanie alkoholu;
■ ofiarom przemocy domowej częściej przepisuje się środki uspokajające, stymulanty i środki przeciwbólowe, a tym samym częściej popadają one w uzależnienie od tych substancji;
■więcej niż polowa oskarżonych o zamordowanie współmałżonka i prawie połowa ofiar była pod wpływem alkoholu w momencie zdarzenia.

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ! PO PROSTU PRZYJDŹ!

Skip to content
Copy link