Wydłużony termin zgłoszeń kandydatów do nagrody Świętokrzyski Anioł Dobroci

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”  będącą wyrazem szacunku i uznania za ogrom pracy, trudu i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Szczególnie dziś, w obliczu dynamicznych wydarzeń, powstałych nowych zagrożeń, zmian, problemów, braku poczucia bezpieczeństwa, jako państwo, jako społeczności lokalne i – zwyczajnie – jako ludzie zdajemy niełatwy egzamin z prawdziwego człowieczeństwa. Niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia tym, którzy jej potrzebują stanowi najlepszą naukę drugiego człowieka, naukę człowieczeństwa. Wsparcie często całkowicie nieznanym powinna być nakazem moralnym, będącym wyznacznikiem wielkości serc, a służenie bliźniemu wartością nadającą życiu głębszy sens i poczucie spełnienia.

Ideą Nagrody jest z jednej strony skupienie  uwagi na pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych  niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.

Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem  i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • zespołowej – przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy:

  • przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Świętokrzyski Anioł Dobroci” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

lub

  • zeskanowaną wersję Formularza złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (/3h680wewfh/skrytka).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 12 lipca 2024 r.
TERMIN WYDŁUŻONY DO 26 LIPCA 2024 ROKU

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – https://www.swietokrzyskie.pro (zakładka: Urząd/Departamenty/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej/Konkurs „Świętokrzyski Anioł Dobroci”).

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 395 13 88.

Skip to content
Copy link