• Strona główna
  • Aktualności
  • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują  osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Wizytę w punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 41 357 60 01 wew. 212
    (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu), 
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradyprawne@pinczow.net

(dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
 oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się)
 

  • za pośrednictwem stron internetowych – rezerwacja terminu:

–         Starostwa Powiatowego w Zakładce Porady Prawne

http://powiat.pinczow.pl/porady-prawne,10,51,51,p.html

–          do zapisów publicznych on-line

https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/pi%C5%84czowski

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ust. 8.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824),  może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub
w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia
się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Pińczowskiemu, w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Nieodpłatna
pomoc prawna – Wydział Spraw Społecznych”, lub elektronicznej
na adres poradyprawne@pinczow.net, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej,
po otrzymaniu od Starosty Pińczowskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Pliki do pobrania:

Skip to content
Copy link