DECYZJA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20.10.2020 r.

DECYZJA

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20.10.2020 r.

Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”,

 polecam

 Staroście Powiatu Pińczowskiego oraz Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin z terenu Powiatu Pińczowskiego

czasowe zawieszenie działalności

w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. w:

a) środowiskowych domach samopomocy;

b) dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu

Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;

c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego zasadnym jest – czasowe zawieszenie prowadzenia zajęć w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior +„ innych placówkach dla seniorów oraz warsztatach terapii zajęciowej —na terenie powiatów, znajdujących się w „czerwonej strefie”.

Swiętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje zawieszenie działalności w wyżej wymienionych placówkach, działających na obszarze objętym strefą czerwoną.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa SARS CoV-2, niniejsza decyzja zgodnie z art. II h ust.5 przywolanej powyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może być uchylana lub zmieniana, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jej uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 k.p.a. art. 127a k.p.a. i art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się do Ministra za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu Strona może zrzec się wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji.

Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Skip to content
Copy link