DECYZJA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DECYZJA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10.11.2020 r.

Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”,

 polecam

Starostom Powiatów, Prezydentom Miast oraz Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego

czasowe zawieszenie działalności

w terminie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w:

a) środowiskowych domach samopomocy;

b) dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu

Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;

c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Skip to content
Copy link