• Strona główna
 • Aktualności
 • Ruszył kolejny nabór do programu Moja Woda – otrzymaj dofinansowanie na instalacje do retencjonowania wody

Ruszył kolejny nabór do programu Moja Woda – otrzymaj dofinansowanie na instalacje do retencjonowania wody

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach ogłosił nabór wniosków w programie “Moja Woda” na na przydomowe instalacje, które magazynują wody opadowe i roztopowe. W ramach programu można otrzymać do 5 000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać od 22 marca 2021 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na co można dostać dotację?

Na koszty kwalifikowane składają się zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

 • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Dofinansowanie

W ramach programu można otrzymać do 5 000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

 • Minimalna wartość kwalifikowalnych kosztów – 2 tys. Zł;
 • Minimalna pojemność zbiornika/ów – 2m3;
 • Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • Zakres rzeczowy nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach programu “Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;
 • Instalacje oraz zagospodarowane wody opadowe (w tym roztopowe) nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej;
 • Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
 • Należy zachować okres trwałości przez 3 lata od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek należy złożyć w portalu beneficjenta na stronie: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl

Po zalogowaniu dostępny jest formularz wniosku, który można znaleźć w zakładce “DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ” odnośnik “PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI”. Uzupełniony elektronicznie wniosek należy wysłać do Funduszu za pomocą “SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” dostępnej w portalu beneficjenta.

Następnie należy wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Istnieje również możliwość przesłania wypełnionego formularza wniosku w wersji elektronicznej podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Skip to content
Copy link