Mój Prąd 3.0 – rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło uruchomienie kolejnej edycji programu Mój Prąd, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lipca 2021 r. do 22.12.2021 r. (lub do wyczerpania alokacji środków). Beneficjentami programu są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Ubiegający się o wsparcie z NFOŚiGW mogą liczyć na:

  • dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD
  • dofinansowanie do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,
  • prostsze zasady aplikowania – wnioski będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Finansowanie w programie dostosowane jest do różnych potrzeb. O dotację mogą się ubiegać także osoby, które zakupiły instalację przed ogłoszeniem naboru, jednak nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. Możliwe będzie również połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia będą pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji.

Szczegóły dotyczące aktualnego naboru dostępne są na stronie: www.mojprad.gov.pl

Skip to content
Copy link