Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Wójt Gminy Kije informuje o rozpoczęciu konsultacji Programu współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Kije na 2024 rok.
Uwagi do ww. Programu można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji Programu na adres:

Urząd Gminy w Kijach
ul. Szkolna 19
28-404 Kije

w terminie do  23 września 2023 roku.

Projekt uchwały

Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Kije z Organizacjami Pozarządowymi


Formularz konsultacji można pobrać tutaj- >

Druki można pobrać także w pokoju nr 18 – Sekretariat Urzędu.

Skip to content
Copy link