Debata nad raportem o stanie gminy – informacja

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Kije!

Zgodnie z zapisamiart. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713) Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

  1. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także na sekretariacie Urzędu Gminy w Kijach – pokój 18.

 Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kije za 2020 rok odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 roku.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 2 lipca 2021 r. (piątek) do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy w Kijach ul. Szkolna 19, 28-404 Kije.

Załączniki:

Skip to content
Copy link