Wycinka drzew

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), żeby zgodnie z prawem, aby móc usunąć drzewa (lub krzewy) należy wcześniej zgłosić zamiar ich usunięcia (dotyczy osób prywatnych) lub uzyskać zezwolenie (w przypadku działalności gospodarczych), które wydaje wójt.
Aktualnie, zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt 3a) ww. ustawy – zezwolenia nie trzeba uzyskiwać, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach, mimo iż drzewa rosną na naszej posesji a ich usunięcie nie będzie miało związku np. z ich dalszą sprzedażą – konieczne jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Takiego zgłoszenia należy dokonać, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Gotowy wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew można otrzymać w urzędzie gminy, a także na stronie internetowej gminy pod linkiem: zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzew.pdf (kije.pl) lub napisać samodzielnie. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko, adres oraz telefon Wnioskodawcy;
  • wykaz drzew/krzewów wnioskowanych do usunięcia;
  • oznaczenie nieruchomości (nr ewidencyjny), z której drzewa mają być usunięte;
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości.

 

Gdy zgłoszenie zawiera braki formalne organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w terminie 7 dni. Po złożeniu stosownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew (lub krzewów) pracownik urzędu w ciągu 21 dni od dnia wpływu zgłoszenia, dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych oraz ustalenia nazwy gatunku i obwodu pnia drzewa.
Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie, można usunąć drzewo.
Należy również pamiętać, że w przypadku gdy drzewa nie zostały usunięte przed upływem 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Zainteresowanych zachęcamy do zgłębienia wiedzy osobiście lub do kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy w Kijach zajmującym się danym zagadnieniem, pod danym numerem telefonu: 41 356 80 09 w.12

Skip to content
Copy link