Usuwanie azbestu

Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.
W 2018 roku na terenie Gminy Kije została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, podczas której dokonano oceny stanu i możliwości ich bezpiecznego użytkowania. Zgodnie z wynikami oceny większość wyrobów azbestowych zakwalifikowano do stopnia pilności III ich usunięcia.

W 2012 roku Rada Gminy w Kijach przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kije na lata 2012-2023”, który zakłada ofiarowanie pomocy polegającej na współfinansowaniu:

  • Usunięcia tj. demontażu płyt zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe oraz transportu i unieszkodliwienia powstałych odpadów azbestowych na odpowiednim składowisku;

  • Usunięcia tj. odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) lub

  • Powstałych w wyniku demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę posiadającego obowiązującą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami zezwalającą na wytwarzanie odpadów zawierających azbest.

Aby otrzymać częściowy zwrot kosztów za ww. działania należy złożyć wniosek o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kije”, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w Kijach lub znaleźć na stronie: GIROS-wniosek-o-zakwalifikowanie-do-udzialu-w-usuwaniu-azbestu.pdf (kije.pl)

Usługa ta będzie świadczona przez firmę, z którą Gmina Kije podpisze umowę.

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić w starostwie powiatowym zamiar wykonania pracy, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót. Można do nich przystąpić po 30 dniach od daty doręczenia zgłoszenia, jeżeli urząd nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu lub nie wyda postanowienia o konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę, ale nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. O zakończeniu prac należy poinformować starostę w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

Skip to content
Copy link