Gospodarowanie odpadami

ILE ZAPŁACIMY ZA ŚMIECI W 2021 ROKU ?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pierwszy kwartał w 2021 r. mieszkańcy wnoszą w dotychczasowej wysokości.

Od 1 maja 2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 19,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny (bez kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku),

 • 15,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny (z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku),

 • 51,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE KIJE

W związku z tym, że część mieszkańców gminy zakupiło na własność pojemnik do gromadzenia odpadów, prosimy w celu usprawnienia odbioru odpadów z posesji, aby segregowane frakcje odpadów zbierać w workach, a następnie umieszczać je w pojemniku. W przypadku niesegregowanych odpadów komunalnych, informujemy, że można wyrzucać je bezpośrednio do pojemnika.

Odpady „problemowe” powstające w gospodarstwach domowych, czyli takie rodzaje odpadów znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska należy oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czechowie.

Do odpadów problemowych zalicza się m.in.:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. pralki, zmywarki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, urządzenia do pielęgnacji włosów, laptopy, telefony, radia,

 • zużyte opony – pochodzące od mieszkańców zużyte opony rowerowe i samochodowe z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 ton;

 • popiół paleniskowy,

 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek).

W Gminie Kije organizowana jest również objazdowa zbiórka odpadów problemowych, która odbywa się 3 razy w ciągu roku. Dni, w których odbywa się objazdowa zbiórka można sprawdzić w aktualnym harmonogramie wywozu odpadów komunalnych: Harmonogram wywozu odpadów – Portal Informacyjny Gminy Kije.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI ?

NIE WRZUCAJ

• butelek i pojemników z zawartością, • plastikowych zabawek, • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, • opakowań po olejach silnikowych, • części samochodowych, • zużytych baterii i akumulatorów, • puszek i pojemników po farbach i lakierach, • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

TO NALEŻY WRZUCIĆ

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, • plastikowe opakowania po produktach spożywczych, • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, • aluminiowe puszki po napojach i sokach, • puszki po konserwach, • folię aluminiową, • metale kolorowe, • kapsle, zakrętki od słoików.

NIE WRZUCAJ

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, • szkła okularowego, • szkła żaroodpornego, • zniczy z zawartością wosku, • żarówek i świetlówek, • reflektorów, • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, • luster, • szyb okiennych i zbrojonych, • monitorów i lamp telewizyjnych, • termometrów i strzykawek.

SZKŁO

TO NALEŻY WRZUCIĆ

• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAJ

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, • papieru lakierowanego i powleczonego folią, • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, • kartonów po mleku i napojach, • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, • tapet, • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, • ubrań.

PAPIER I TEKTURA

TO NALEŻY WRZUCIĆ

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), • katalogi, ulotki, prospekty, • gazety i czasopisma, • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, • zeszyty i książki, • papier pakowy, • torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAJ

• odpadów, które można zakwalifikować do frakcji zbieranych selektywnie,•drewna i piasku,•popiołu i żużli,•odchodów,•środków ochrony roślin,•odpadów niebezpiecznych,•surowego mięsa, padliny.

BIOODPADY

TO NALEŻY WRZUCIĆ

• obierki z warzyw i owoców,• resztki żywności,• odpady z ogródków (trawa, liście, zwiędłe rośliny),• fusy z kawy i herbaty,• łupiny, ziarna i pestki

NIE WRZUCAJ

• materiałów budowlanych i rozbiórkowych, • odpadów wielkogabarytowych, • baterii, • sprzętu elektrycznego i elektronicznego, • opakowań po farbach, lakierach, • opakowań po środkach ochrony roślin, • innych odpadów niebezpiecznych.

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

TO NALEŻY WRZUCIĆ

•zużyte środki higieny osobistej •zatłuszczony papier/folia, •butelki po olejach kuchennych, •odchody zwierząt domowych, •szkło stołowe, •skóra, •guma, •zapełnione worki od odkurzacza, •papierosy, •pędzle, • pisaki i długopisy,

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
(PSZOK)

Zachęcamy mieszkańców Gminy Kije do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), który znajduje się w miejscowości Czechów. Otwarty jest w każdy czwartek i piątek w godzinach od 14-18 oraz w soboty w godzinach od 9 do 16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 26-41, adres e-mail: sekretariat@pgkim.pl.

Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddawać odpady komunalne w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.

W PSZOK-u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury,

 • opakowania z tworzyw sztucznych,

 • opakowania z metali,

 • opakowania ze szkła,

 • zużyte opony od samochodów do 3,5 t oraz opony rowerowe

 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych,

 • odpady biodegradowalne,

 • lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

 • urządzenia zawierające freony,

 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,

 • detergenty,

 • przeterminowane leki,

 • baterie i akumulatory,

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

 • środki ochrony roślin,

 • odpady wielkogabarytowe.

Do PSZOK nie oddajemy:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

 • odpadów zawierających azbest,

 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),

 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

 • sprzętu budowlanego,

 • zmieszanych odpadów budowlanych,

 • urządzeń przemysłowych,

 • odpadów poprodukcyjnych,

 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),

 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),

 • butli gazowych,

 • papy,

 • okien plastikowych,

 • gaśnic,

 • waty szklanej.

Skip to content
Copy link