Budujemy przydomowe oczyszczalnie

W czwartek 18, czerwca wójt gminy Kije Tomasz Socha przy kontrasygnacie skarbnika gminy podpisał umowę z wykonawcą, który wygrał postępowanie przetargowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej gminie.

Sprawa dotyczy budowy 14 sztuk instalacji przydomowych, które są alternatywą dla szamba. Siedem z nich powstanie w miejscowości Rębów oraz  7 w Samostrzałowie, Będą one wykonywane w miejscach, gdzie budowa tzw. nitki kanalizacyjnej nie wchodzi w grę np. ze względu na ukształtowanie terenu.

Przedsiębiorstwo Ekofirma z Ostrowca Świętokrzyskiego, która podjęła się wykonania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kije w systemie zaprojektuj i wybuduj” reprezentował Przemysław Gruszka. Firma  zgodnie z umową, zobowiązała się zakończyć budowę najpóźniej do końca tego roku. Wcześniej jednak niezbędną częścią będzie przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń, co wedle umowy winno dokonać się do ostatniego dnia sierpnia.

Całość kosztować będzie 213 528,00  zł, jednak Gmina Kije pozyskała na ten cel środki w wysokości ponad 93 tysięcy złotych w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W spotkaniu udział brali również zastępca wójta Grzegorz Gawlik oraz kierownik Referatu Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kijach, który będzie czuwał nad poprawną realizacją zadania i współpracował w tym zakresie z wykonawcą.

Skip to content
Copy link