Finansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych

POSIŁEK W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”.

Celem tego programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Pomoc w ramach w/w programu przyznawana jest:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • rodzinie, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego rodziny.

Pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” realizowana jest w postaci:

  • zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności,
  • dożywiania dzieci w szkole. Pomocą tą objęci są uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych na terenie Gminy Kije.
Skip to content
Copy link