Portal Informacyjny Gminy Kije

Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 19/1

28-404 Kije

 NIP: 662-162-95-36

REGON: 290355037

 e-mail: gopskije@neostrada.pl

e-mail: gopskije@wp.pl

Kierownik: Aneta Woźniczko

KONTAKT:

Kierownik: tel. (41) 35-68-272;

Pracownicy socjalni, asystent rodziny: tel. (41) 35-68-009 wew. 30 i 35;

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny: tel. (41) 35-68-009 wew.33

Księgowość: tel. (41) 35-68-009 wew. 33

CZAS PRACY:

Poniedziałek

730  –  1530

Wtorek

730  –  1530

Środa

730  –  1530

Czwartek

730  –  1530

Piątek

730  –  1530

 

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

 

 PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. potrzeby ochrony macierzyństwa,
 5. bezrobocia,
 6. niepełnosprawności,
 7. długotrwałej choroby,
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 9. alkoholizmu lub narkomanii,
 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 O CO BĘDZIE PYTAŁ PRACOWNIK SOCJALNY?

            – z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej,

            – w przypadku utraty dochodu (np. zasiłku dla bezrobotnych) z miesiąca, w którym       wniosek został złożony.

 Do dochodów nie wlicza się:

– alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

– jednorazowych świadczeń socjalnych,

– świadczeń w naturze,

– świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu. Przyjmuje się, iż deklarowana w oświadczeniu wysokość dochodu nie może być niższa niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu – nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów.

DO CZEGO JESTEŚ ZOBOWIĄZANY