Portal Informacyjny Gminy Kije

Komunikat

11 kwietnia 2018

W związku z narastającymi przypadkami przekroczeń norm pozostałości środków ochrony roślin oraz stosowania substancji niedopuszczonych w danej uprawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien m.in.:
•    posiadać kwalifikacje do wykonywania zabiegów,
•    wykonywać zabieg sprzętem sprawnym technicznie, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 4 m/s,  
•    posiadać, prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą stosowanych środków ochrony roślin,
•    stosować zasady integrowanej ochrony roślin,
•    zapoznać się z etykietą  stosowania preparatu,
•    dobierać środki ochrony roślin w taki sposób aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.

Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt
lub dla środowiska podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt.19 i 20 ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).
Jeżeli wojewódzki inspektor w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych,
że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin
w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta tych płodów rolnych:
1) zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych  do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu, w tym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi oraz określa sposób ich zagospodarowania lub
2) jeżeli te płody rolne zostały wprowadzone do obrotu – stosuje procedurę powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Marek Chrapek