Informacje dotyczące odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 czerwca 2017

(art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach)

I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kije:
2012 r. –„EKOM” Maciejczyk Sp. J.  ul. Zakładowa  29    26-052 Nowiny, PPHU TAMAX Tadeusz Cieślak ul. Dworcowa  46, 28-340 Sędziszów
2013-2015 r. - „EKOM” Maciejczyk Sp. J.  ul. Zakładowa  29     26-052 Nowiny
2016 r.  – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
2017-2018 r.- „EKOM” Maciejczyk Sp. J.  ul. Zakładowa  29    26-052 Nowiny

II.  Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Kije.
Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:
2012 r. – składowisko odpadów w Przededworzu  26-020 Chmielnik, sortownia  TAMAX Sędziszów  ul. Sportowa 2   28-340 Sędziszów
2013 r. – sortownia odpadów zmieszanych Tamax  ul. Sportowa 2  28-340 Sędziszów , sortownia odpadów zmieszanych Zborów  28-131 Solec -  Zdrój
2014 r. - Regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych  Zakład Gospodarki  Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40  28-142 Tuczępy
2015 r. - Regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych  Zakład Gospodarki  Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40  28-142 Tuczępy
2016 r. - Regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych  Zakład Gospodarki  Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40  28-142 Tuczępy
Miejsce zagospodarowania odpadów zielonych:
2012 – 0 , 2013 r.  –  0, 2014 r. – 0 ,  2015 r. – 0
Pozostałości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do:
2012 -  składowisko odpadów w Przededworzu  26-020 Chmielnik
2013 – instalacja do składowania  „Borszowice”  28-340 Sędziszów
2014  - Regionalna instalacja Zakład Gospodarki  Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40  28-142 Tuczępy
2015 - Regionalna instalacja Zakład Gospodarki  Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40  28-142 Tuczępy
2016 - Regionalna instalacja Zakład Gospodarki  Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40  28-142 Tuczępy
II. Osiągnięte przez Gminę Kije  wymagane poziomy recyklingu
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
Rok 2012 - 0 %
Rok 2013 – 8,13 %
Rok 2014 – 9,55 %
Rok 2015 – 5,4 %
Rok 2016 – 21,38 %
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło:
Rok 2012 - 0 %
Rok 2013 – 12,15  %
Rok 2014 – 36,02 %
Rok 2015 – 18,47 %
Rok 2016 - 38,95 %
3. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Rok 2012 - -
Rok 2013 – -
Rok 2014 – -
Rok 2015 – 100 %
Rok 2016 - 100 %
III. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów.
 -  Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w miejscowości Czechów  na działce nr  473.
Podmiot prowadzący PSZOK - „EKOM” Maciejczyk Sp. J.  ul. Zakładowa  29    26-052 Nowiny
Godziny otwarcia PSZOK:
CZWARTEK, PIĄTEK  - W GODZINACH  14.00 - 18.00
SOBOTA – W GODZINACH  9.00 - 16.00
Do  PSZOK-a  można przywozić niżej wymienione odpady:
•    Zużyte opony
•    Odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki itp.)
•    Odpady budowlano – remontowe
•    Ceramika łazienkowa
•    popioły paleniskowe
•    Szkło okienne
•    Tapety, okleiny
•    Opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin
•    Opakowania aerozolowe
•    Świetlówki
•    Przeterminowane leki
•    Baterie i akumulatory
•    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•    Odpady zielone

- Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
Mieszkańcy mogą pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego w następujący sposób:
1. Oddać sprzedawcy, u którego zakupili nowy sprzęt. Od 01 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.
2. Dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowie prowadzony  przez  „EKOM” Maciejczyk Sp. J.  ul. Zakładowa  29    26-052 Nowiny.
3. Wystawiać przed posesję w terminie objazdowej zbiórki.
- Punkty zbiórki zużytych baterii znajdujące się na terenie gminy Kije:
1. Urząd Gminy w Kijach  Kije 16
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Czechów  
3. Zespół Placówek Oświatowych w Kijach
4. Szkoła Filialna we Włoszczowicach